8 Haziran 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27252

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (ANKAMER): Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ankara ili ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Ankara hakkında günümüze kadar bilinenleri disiplinlerarası çalışmalarla doğru ve güvenilir bir şekilde ortaya koymak; bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 2. b) Ankara konusundaki belgeleri ve kaynakları araştırmak, incelemek ve yayınlamak,
 3. c) Çalışma alanı çerçevesinde bulunan araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak,

ç) Ankara konusunda araştırma yapmak isteyenlere destek sağlamak,

 1. d) Ankara ile ilgili çalışma yapan kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, danışmanlık yapmak,
 2. e) Merkez çalışmaları hakkında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 3. f) Yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

             MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

             MADDE 9 –  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 3. c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

 1. d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak,
 2. e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1)  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
 2. b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek,
 3. c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

 1. d) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak,
 2. e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu  ve görevleri

             MADDE 12 – (1)  Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Ankara ile ilgili herhangi bir konuda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

             MADDE 13 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

9 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 39590

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2009 tarihli ve 27252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.